top of page

Giant avocado 3英尺長牛油果🥑


話說有農夫在美國佛羅里達州種出3英尺長牛油果🥑🤩,仲係有機同無基因改造的!

9 views0 comments
bottom of page